خانه / فراگیر پیام نور

فراگیر پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میان‌تنگ – میر هواریاری

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میان‌تنگ – میر هواریاری دانشگاه پیام نور میان‌تنگ – میر هواریاری یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور میان‌تنگ – میر هواریاری در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل‌باغی – گنانی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل‌باغی – گنانی دانشگاه پیام نور گل‌باغی – گنانی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گل‌باغی – گنانی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیاشوش – بیوله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیاشوش – بیوله دانشگاه پیام نور بیاشوش – بیوله یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بیاشوش – بیوله در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کاوانه شریف – کره پوان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کاوانه شریف – کره پوان دانشگاه پیام نور کاوانه شریف – کره پوان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کاوانه شریف – کره پوان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سلسی سفلی – سلسی علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سلسی سفلی – سلسی علیا دانشگاه پیام نور سلسی سفلی – سلسی علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سلسی سفلی – سلسی علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شوراب خان – شوراب هزاره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شوراب خان – شوراب هزاره دانشگاه پیام نور شوراب خان – شوراب هزاره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور شوراب خان – شوراب هزاره در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره دانشگاه پیام نور دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور واسکس – واکی‌کلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور واسکس – واکی‌کلا دانشگاه پیام نور واسکس – واکی‌کلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور واسکس – واکی‌کلا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خمیرکنده – خناردرویش

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خمیرکنده – خناردرویش دانشگاه پیام نور خمیرکنده – خناردرویش یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور خمیرکنده – خناردرویش در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   

ثبت نام پیام نور واحد پلت‌کله – پلط‌هاله ثبت نام بدون کنکور واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   

ثبت نام پیام نور واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت ثبت نام بدون کنکور واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا   

ثبت نام پیام نور واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا ثبت نام بدون کنکور واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد رامجین – رضاآباد صوفیان   

ثبت نام پیام نور واحد رامجین – رضاآباد صوفیان ثبت نام بدون کنکور واحد رامجین – رضاآباد صوفیان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رامجین – رضاآباد صوفیان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مصطفی‌لو – منامین   

ثبت نام پیام نور واحد مصطفی‌لو – منامین ثبت نام بدون کنکور واحد مصطفی‌لو – منامین   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مصطفی‌لو – منامین   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بفراجرد – بورگهیم   

ثبت نام پیام نور واحد بفراجرد – بورگهیم ثبت نام بدون کنکور واحد بفراجرد – بورگهیم   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بفراجرد – بورگهیم   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی   

ثبت نام پیام نور واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی ثبت نام بدون کنکور واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی   

ثبت نام پیام نور واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی ثبت نام بدون کنکور واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حمزه خانلو – حسین خانلو   

ثبت نام پیام نور واحد حمزه خانلو – حسین خانلو ثبت نام بدون کنکور واحد حمزه خانلو – حسین خانلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حمزه خانلو – حسین خانلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خواجه‌ایم – دابانلو   

ثبت نام پیام نور واحد خواجه‌ایم – دابانلو ثبت نام بدون کنکور واحد خواجه‌ایم – دابانلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خواجه‌ایم – دابانلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پسان – پشکله   

ثبت نام پیام نور واحد پسان – پشکله ثبت نام بدون کنکور واحد پسان – پشکله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پسان – پشکله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »