خانه / فراگیر پیام نور

فراگیر پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   

ثبت نام پیام نور واحد پلت‌کله – پلط‌هاله ثبت نام بدون کنکور واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   

ثبت نام پیام نور واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت ثبت نام بدون کنکور واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا   

ثبت نام پیام نور واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا ثبت نام بدون کنکور واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد رامجین – رضاآباد صوفیان   

ثبت نام پیام نور واحد رامجین – رضاآباد صوفیان ثبت نام بدون کنکور واحد رامجین – رضاآباد صوفیان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رامجین – رضاآباد صوفیان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مصطفی‌لو – منامین   

ثبت نام پیام نور واحد مصطفی‌لو – منامین ثبت نام بدون کنکور واحد مصطفی‌لو – منامین   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مصطفی‌لو – منامین   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بفراجرد – بورگهیم   

ثبت نام پیام نور واحد بفراجرد – بورگهیم ثبت نام بدون کنکور واحد بفراجرد – بورگهیم   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بفراجرد – بورگهیم   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی   

ثبت نام پیام نور واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی ثبت نام بدون کنکور واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی   

ثبت نام پیام نور واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی ثبت نام بدون کنکور واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حمزه خانلو – حسین خانلو   

ثبت نام پیام نور واحد حمزه خانلو – حسین خانلو ثبت نام بدون کنکور واحد حمزه خانلو – حسین خانلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حمزه خانلو – حسین خانلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خواجه‌ایم – دابانلو   

ثبت نام پیام نور واحد خواجه‌ایم – دابانلو ثبت نام بدون کنکور واحد خواجه‌ایم – دابانلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خواجه‌ایم – دابانلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پسان – پشکله   

ثبت نام پیام نور واحد پسان – پشکله ثبت نام بدون کنکور واحد پسان – پشکله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پسان – پشکله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کرکرق – کرگان   

ثبت نام پیام نور واحد کرکرق – کرگان ثبت نام بدون کنکور واحد کرکرق – کرگان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کرکرق – کرگان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قزل گنبد – قلعه تپه

ثبت نام پیام نور واحد قزل گنبد – قلعه تپه ثبت نام بدون کنکور واحد قزل گنبد – قلعه تپه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قزل گنبد – قلعه تپه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آغ اتلوق – ال ‌وردی کندی

ثبت نام پیام نور واحد آغ اتلوق – ال ‌وردی کندی ثبت نام بدون کنکور واحد آغ اتلوق – ال ‌وردی کندی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آغ اتلوق – ال ‌وردی کندی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گردآباد – گردوان

ثبت نام پیام نور واحد گردآباد – گردوان ثبت نام بدون کنکور واحد گردآباد – گردوان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گردآباد – گردوان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد باغچه جیق – بایقرارود

ثبت نام پیام نور واحد باغچه جیق – بایقرارود ثبت نام بدون کنکور واحد باغچه جیق – بایقرارود دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باغچه جیق – بایقرارود دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قراجه – قرخلار

ثبت نام پیام نور واحد قراجه – قرخلار ثبت نام بدون کنکور واحد قراجه – قرخلار دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قراجه – قرخلار دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کرج آباد – کامل آباد

ثبت نام پیام نور واحد کرج آباد – کامل آباد ثبت نام بدون کنکور واحد کرج آباد – کامل آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کرج آباد – کامل آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایلان کش – ایل یوردی

ثبت نام پیام نور واحد ایلان کش – ایل یوردی ثبت نام بدون کنکور واحد ایلان کش – ایل یوردی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایلان کش – ایل یوردی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد فرگوش – قارخون

ثبت نام پیام نور واحد فرگوش – قارخون ثبت نام بدون کنکور واحد فرگوش – قارخون دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد فرگوش – قارخون دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »