خانه / فراگیر پیام نور

فراگیر پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد باغچه جیق – بایقرارود

ثبت نام پیام نور واحد باغچه جیق – بایقرارود ثبت نام بدون کنکور واحد باغچه جیق – بایقرارود دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باغچه جیق – بایقرارود دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قراجه – قرخلار

ثبت نام پیام نور واحد قراجه – قرخلار ثبت نام بدون کنکور واحد قراجه – قرخلار دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قراجه – قرخلار دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کرج آباد – کامل آباد

ثبت نام پیام نور واحد کرج آباد – کامل آباد ثبت نام بدون کنکور واحد کرج آباد – کامل آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کرج آباد – کامل آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایلان کش – ایل یوردی

ثبت نام پیام نور واحد ایلان کش – ایل یوردی ثبت نام بدون کنکور واحد ایلان کش – ایل یوردی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایلان کش – ایل یوردی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد فرگوش – قارخون

ثبت نام پیام نور واحد فرگوش – قارخون ثبت نام بدون کنکور واحد فرگوش – قارخون دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد فرگوش – قارخون دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق

ثبت نام پیام نور واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق ثبت نام بدون کنکور واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی

ثبت نام پیام نور واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی ثبت نام بدون کنکور واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قایش قورشاق – قبله مسجد

ثبت نام پیام نور واحد قایش قورشاق – قبله مسجد ثبت نام بدون کنکور واحد قایش قورشاق – قبله مسجد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قایش قورشاق – قبله مسجد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قورچی کندی – قورشاقلو

ثبت نام پیام نور واحد قورچی کندی – قورشاقلو ثبت نام بدون کنکور واحد قورچی کندی – قورشاقلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قورچی کندی – قورشاقلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چلان – چل قشلاقی

ثبت نام پیام نور واحد چلان – چل قشلاقی ثبت نام بدون کنکور واحد چلان – چل قشلاقی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چلان – چل قشلاقی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تسوج – تیکمه داش

ثبت نام پیام نور واحد تسوج – تیکمه داش ثبت نام بدون کنکور واحد تسوج – تیکمه داش دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تسوج – تیکمه داش دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی كرم شناسی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی كرم شناسی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی كرم شناسی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی كرم شناسی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي صنايع ـ صنايع

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي صنايع ـ صنايع ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسي صنايع ـ صنايع دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مهندسي صنايع ـ صنايع دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان

ثبت نام پیام نور رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری صنعتی

ثبت نام پیام نور رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری صنعتی ثبت نام بدون کنکور رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری صنعتی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری صنعتی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته اصلاح و تربیت

ثبت نام پیام نور رشته اصلاح و تربیت ثبت نام بدون کنکور رشته اصلاح و تربیت دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته اصلاح و تربیت دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته ترویج کشاورزی – توسعه روستایی

ثبت نام پیام نور رشته ترویج کشاورزی – توسعه روستایی ثبت نام بدون کنکور رشته ترویج کشاورزی – توسعه روستایی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته ترویج کشاورزی – توسعه روستایی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی – تولید و فراوری انگور

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی – تولید و فراوری انگور ثبت نام بدون کنکور رشته باغبانی – تولید و فراوری انگور  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته باغبانی – تولید و فراوری انگور  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تولید کفش

ثبت نام پیام نور رشته تولید کفش ثبت نام بدون کنکور رشته تولید کفش دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تولید کفش دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش ...

بیشتر بخوانید »