خانه / دانشگاه علمی کاربردی (صفحه 2)

دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق

رشته های علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق رشته های علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی رشته های علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد

رشته های علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد رشته های علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو

رشته های علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو رشته های علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قورچی کندی – قورشاقلو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی

رشته های علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی رشته های علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چلان – چل قشلاقی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش

رشته های علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش رشته های علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تسوج – تیکمه داش دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی كرم شناسی

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی كرم شناسی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی كرم شناسی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی كرم شناسی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی كرم شناسی را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی كرم شناسی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی كرم شناسی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی كرم شناسی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی كرم شناسی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی پزشكی مولكولی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی پزشكی مولكولی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی پزشكی مولكولی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی پزشكی مولكولی را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته مهندسي صنايع ـ صنايع

رشته های علمی کاربردی رشته مهندسي صنايع ـ صنايع رشته کاردانی فنی مهندسي صنايع ـ صنايع : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مهندسي صنايع ـ صنايع دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مهندسي صنايع ـ صنايع را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسي صنايع ـ صنايع

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسي صنايع ـ صنايع ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسي صنايع ـ صنايع : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسي صنايع ـ صنايع تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت مربی امور فرهنگی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان رشته کاردانی فنی تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری صنعتی

رشته های علمی کاربردی رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری صنعتی رشته کاردانی فنی بازرگانی – حسابداری – حسابداری صنعتی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی بازرگانی – حسابداری – حسابداری صنعتی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »