خانه / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میان‌تنگ – میر هواریاری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میان‌تنگ – میر هواریاری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میان‌تنگ – میر هواریاری: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میان‌تنگ – میر هواریاریتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد میان‌تنگ – میر هواریاری

رشته های علمی کاربردی واحد میان‌تنگ – میر هواریاری رشته های علمی کاربردی واحد میان‌تنگ – میر هواریاری   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد میان‌تنگ – میر هواریاری   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل‌باغی – گنانی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل‌باغی – گنانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل‌باغی – گنانی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل‌باغی – گنانیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گل‌باغی – گنانی

رشته های علمی کاربردی واحد گل‌باغی – گنانی رشته های علمی کاربردی واحد گل‌باغی – گنانی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گل‌باغی – گنانی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد گل‌باغی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیاشوش – بیوله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیاشوش – بیوله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیاشوش – بیوله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیاشوش – بیولهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بیاشوش – بیوله

رشته های علمی کاربردی واحد بیاشوش – بیوله رشته های علمی کاربردی واحد بیاشوش – بیوله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بیاشوش – بیوله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بیاشوش ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کاوانه شریف – کره پوان

رشته های علمی کاربردی واحد کاوانه شریف – کره پوان رشته های علمی کاربردی واحد کاوانه شریف – کره پوان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کاوانه شریف – کره پوان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کاوانه شریف – کره پوان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کاوانه شریف – کره پوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کاوانه شریف – کره پوان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کاوانه شریف – کره پوانتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سلسی سفلی – سلسی علیا

رشته های علمی کاربردی واحد سلسی سفلی – سلسی علیا رشته های علمی کاربردی واحد سلسی سفلی – سلسی علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سلسی سفلی – سلسی علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سلسی سفلی – سلسی علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سلسی سفلی – سلسی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سلسی سفلی – سلسی علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سلسی سفلی – سلسی علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شوراب خان – شوراب هزاره

رشته های علمی کاربردی واحد شوراب خان – شوراب هزاره رشته های علمی کاربردی واحد شوراب خان – شوراب هزاره   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شوراب خان – شوراب هزاره   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شوراب خان – شوراب هزاره

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شوراب خان – شوراب هزاره ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شوراب خان – شوراب هزاره: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شوراب خان – شوراب هزارهتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندرهتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره

رشته های علمی کاربردی واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره رشته های علمی کاربردی واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد واسکس – واکی‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد واسکس – واکی‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد واسکس – واکی‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد واسکس – واکی‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد واسکس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد واسکس – واکی‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد واسکس – واکی‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد واسکس – واکی‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد واسکس – واکی‌کلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خمیرکنده – خناردرویش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خمیرکنده – خناردرویش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خمیرکنده – خناردرویش: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خمیرکنده – خناردرویشتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خمیرکنده – خناردرویش

رشته های علمی کاربردی واحد خمیرکنده – خناردرویش رشته های علمی کاربردی واحد خمیرکنده – خناردرویش   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خمیرکنده – خناردرویش   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد خمیرکنده ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هالهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله

رشته های علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله رشته های علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پلت‌کله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت

رشته های علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت رشته های علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد ایسی‌کلا ...

بیشتر بخوانید »