خانه / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باغچه جیق – بایقرارود

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باغچه جیق – بایقرارود ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باغچه جیق – بایقرارود : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باغچه جیق – بایقرارود تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قراجه – قرخلار

رشته های علمی کاربردی واحد قراجه – قرخلار رشته های علمی کاربردی واحد قراجه – قرخلار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قراجه – قرخلار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد قراجه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قراجه – قرخلار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قراجه – قرخلار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قراجه – قرخلار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قراجه – قرخلارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کرج آباد – کامل آباد  

رشته های علمی کاربردی واحد کرج آباد – کامل آباد رشته های علمی کاربردی واحد کرج آباد – کامل آباد    : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کرج آباد – کامل آباد    دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسفتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ایلان کش – ایل یوردی

رشته های علمی کاربردی واحد ایلان کش – ایل یوردی رشته های علمی کاربردی واحد ایلان کش – ایل یوردی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ایلان کش – ایل یوردی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایلان کش – ایل یوردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایلان کش – ایل یوردی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایلان کش – ایل یوردی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایلان کش – ایل یوردیتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد فرگوش – قارخون

رشته های علمی کاربردی واحد فرگوش – قارخون رشته های علمی کاربردی واحد فرگوش – قارخون  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد فرگوش – قارخون  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد فرگوش ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فرگوش – قارخون

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فرگوش – قارخون ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فرگوش – قارخون : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فرگوش – قارخون تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق

رشته های علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق رشته های علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شورجه اله امانلو – شورقشلاق تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی رشته های علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه دیزج – دیزج لیلی خانی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد

رشته های علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد رشته های علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قایش قورشاق – قبله مسجد تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو

رشته های علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو رشته های علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قورچی کندی – قورشاقلو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قورچی کندی – قورشاقلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی

رشته های علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی رشته های علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چلان – چل قشلاقی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چلان – چل قشلاقی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش

رشته های علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش رشته های علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تسوج – تیکمه داش دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تسوج – تیکمه داش تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »