خانه / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هالهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله

رشته های علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله رشته های علمی کاربردی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پلت‌کله – پلط‌هاله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پلت‌کله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت

رشته های علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت رشته های علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد ایسی‌کلا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشتتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا

رشته های علمی کاربردی واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا رشته های علمی کاربردی واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کلمدان‌نقیب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلمدان‌نقیب – کلنگاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد رامجین – رضاآباد صوفیان

رشته های علمی کاربردی واحد رامجین – رضاآباد صوفیان رشته های علمی کاربردی واحد رامجین – رضاآباد صوفیان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد رامجین – رضاآباد صوفیان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رامجین – رضاآباد صوفیان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رامجین – رضاآباد صوفیان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رامجین – رضاآباد صوفیان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رامجین – رضاآباد صوفیانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مصطفی‌لو – منامین

رشته های علمی کاربردی واحد مصطفی‌لو – منامین رشته های علمی کاربردی واحد مصطفی‌لو – منامین   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مصطفی‌لو – منامین   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد مصطفی‌لو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مصطفی‌لو – منامین

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مصطفی‌لو – منامین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مصطفی‌لو – منامین: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مصطفی‌لو – منامینتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم

رشته های علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم رشته های علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بفراجرد – بورگهیم   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بفراجرد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیم: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بفراجرد – بورگهیمتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی

رشته های علمی کاربردی واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی رشته های علمی کاربردی واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی

رشته های علمی کاربردی واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی رشته های علمی کاربردی واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوماسلان سفلی – اولی کندیتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد حمزه خانلو – حسین خانلو

رشته های علمی کاربردی واحد حمزه خانلو – حسین خانلو رشته های علمی کاربردی واحد حمزه خانلو – حسین خانلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد حمزه خانلو – حسین خانلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حمزه خانلو – حسین خانلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حمزه خانلو – حسین خانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حمزه خانلو – حسین خانلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حمزه خانلو – حسین خانلوتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی رشته های علمی کاربردی واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلیتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه‌ایم – دابانلو

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه‌ایم – دابانلو رشته های علمی کاربردی واحد خواجه‌ایم – دابانلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خواجه‌ایم – دابانلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد خواجه‌ایم ...

بیشتر بخوانید »