خانه / دانشگاه ازاد

دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله دوره های بدون کنکور واحد پلت‌کله – پلط‌هالهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد پلت‌کله – پلط‌هالهدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد پلت‌کله – پلط‌هاله  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت دوره های بدون کنکور واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشتدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشتدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلمدان‌نقیب – کلنگا دوره های بدون کنکور واحد کلمدان‌نقیب – کلنگادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کلمدان‌نقیب – کلنگادانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رامجین – رضاآباد صوفیان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رامجین – رضاآباد صوفیان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رامجین – رضاآباد صوفیان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد رامجین – رضاآباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رامجین – رضاآباد صوفیان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رامجین – رضاآباد صوفیان دوره های بدون کنکور واحد رامجین – رضاآباد صوفیاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد رامجین – رضاآباد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مصطفی‌لو – منامین

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مصطفی‌لو – منامین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مصطفی‌لو – منامین  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد مصطفی‌لو – منامین  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مصطفی‌لو – منامین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مصطفی‌لو – منامین دوره های بدون کنکور واحد مصطفی‌لو – منامیندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد مصطفی‌لو – منامیندانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بفراجرد – بورگهیم  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بفراجرد – بورگهیم دوره های بدون کنکور واحد بفراجرد – بورگهیمدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بفراجرد – بورگهیمدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد لکرآباد علیا – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلی دوره های بدون کنکور واحد لکرآباد علیا – لکرابادسفلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد لکرآباد علیا – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اوماسلان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوماسلان سفلی – اولی کندی دوره های بدون کنکور واحد اوماسلان سفلی – اولی کندیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اوماسلان ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حمزه خانلو – حسین خانلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حمزه خانلو – حسین خانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حمزه خانلو – حسین خانلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد حمزه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حمزه خانلو – حسین خانلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حمزه خانلو – حسین خانلو دوره های بدون کنکور واحد حمزه خانلو – حسین خانلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد حمزه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلی دوره های بدون کنکور واحد آلاچیق تپه سی – آلمای سفلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خواجه‌ایم – دابانلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خواجه‌ایم – دابانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خواجه‌ایم – دابانلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد خواجه‌ایم – دابانلو  به صورت ...

بیشتر بخوانید »