خانه / دانشگاه ازاد

دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میان‌تنگ – میر هواریاری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میان‌تنگ – میر هواریاری با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میان‌تنگ – میر هواریاری می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد میان‌تنگ – میر هواریاری بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد میان‌تنگ – میر هواریاری

رشته های دانشگاه آزاد واحد میان‌تنگ – میر هواریاری در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد میان‌تنگ – میر هواریاری شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گل‌باغی – گنانی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گل‌باغی – گنانی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گل‌باغی – گنانی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گل‌باغی – گنانی بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد گل‌باغی – گنانی

رشته های دانشگاه آزاد واحد گل‌باغی – گنانی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد گل‌باغی – گنانی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بیاشوش – بیوله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بیاشوش – بیوله با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بیاشوش – بیوله می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بیاشوش – بیوله بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد بیاشوش – بیوله

رشته های دانشگاه آزاد واحد بیاشوش – بیوله در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد بیاشوش – بیوله شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد کاوانه شریف – کره پوان

رشته های دانشگاه آزاد واحد کاوانه شریف – کره پوان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد کاوانه شریف – کره پوان شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاوانه شریف – کره پوان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاوانه شریف – کره پوان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاوانه شریف – کره پوان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کاوانه شریف – کره پوان ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد سلسی سفلی – سلسی علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد سلسی سفلی – سلسی علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد سلسی سفلی – سلسی علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سلسی سفلی – سلسی علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سلسی سفلی – سلسی علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سلسی سفلی – سلسی علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سلسی سفلی – سلسی علیا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد شوراب خان – شوراب هزاره

رشته های دانشگاه آزاد واحد شوراب خان – شوراب هزاره در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شوراب خان – شوراب هزاره

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شوراب خان – شوراب هزاره با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شوراب خان – شوراب هزاره می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شوراب خان – شوراب هزاره ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره

رشته های دانشگاه آزاد واحد دلو آمده – دوزخ‌دره، دیواندره در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد واسکس – واکی‌کلا

رشته های دانشگاه آزاد واحد واسکس – واکی‌کلا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واسکس – واکی‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واسکس – واکی‌کلا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واسکس – واکی‌کلا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واسکس – واکی‌کلا بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خمیرکنده – خناردرویش

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خمیرکنده – خناردرویش با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خمیرکنده – خناردرویش می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد خمیرکنده – خناردرویش بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد خمیرکنده – خناردرویش

رشته های دانشگاه آزاد واحد خمیرکنده – خناردرویش در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله دوره های بدون کنکور واحد پلت‌کله – پلط‌هالهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد پلت‌کله – پلط‌هالهدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پلت‌کله – پلط‌هاله  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد پلت‌کله – پلط‌هاله  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ایسی‌کلا – بابل‌پشت  به صورت ...

بیشتر بخوانید »